ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η χρήση του Easybookings (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εφαρμογή») διέπεται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον Χρήστη από τη στιγμή που ο Χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» κατά την εγγραφή του ή την ολοκλήρωση αγοράς στην ιστοσελίδα www.easybookings.gr (εφεξής για λόγους συντομίας «η Ιστοσελίδα»), αποδεχόμενος αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε αμέσως οποιαδήποτε διαδικασία εγγραφής ή άλλης ενέργειας μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς η από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης είναι υποχρεωτική.

Η ατομική επιχείρηση «ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρεία») επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος τροποποίησης των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεκτικά και να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα την σελίδα αυτή ώστε να παραμένει ενήμερος σχετικά με τις όποιες αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις. Περαιτέρω χρήση της Εφαρμογής θα θεωρείται ως αποδοχή των οποιονδήποτε τροποποιήσεων στους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Εφαρμογή και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Ούτε το περιεχόμενο ούτε κανένα μέρος της Εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, να γίνει προσβάσιμο, να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Εφαρμογή παρέχεται «ως έχει» και δεν εγγυάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Χρήστη. Η Εταιρία ωστόσο ενδέχεται να προβεί σε προσθήκη νέων λειτουργιών ή ενημέρωση των υπαρχουσών προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Χρήστη. Κατά τη διαδικασία αυτή πιθανόν να προκληθεί απώλεια δεδομένων της Εφαρμογής. Ο Χρήστης, για το λόγο αυτό, υποχρεούται προτού προχωρήσει σε ενημέρωση της Εφαρμογής να προβαίνει σε εξαγωγή και δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας από το αντίστοιχο εργαλείο.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της Εφαρμογής προϋποθέτει την προκαταβολή ετήσιας συνδρομής όπως αυτή καθορίζεται στην σελίδα www.easybookings.gr/pricing.php1. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα εντός 30 ημερών από τη λήξη της συνδρομής να διαγράψει όλα τα δεδομένα που τηρούνται στη βάση δεδομένων και σχετίζονται με τον λογαριασμό του Χρήστη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Εφαρμογή είναι προσβάσιμη αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Δεδομένου ότι η Εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής η οποία μπορεί προκαλείται από αδυναμία πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία του δικτύου (όπως π.χ. βλάβη δικτύου, καθυστερήσεις δικτύου, διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία υπολογιστή του χρήστη, τηλεφώνου ή tablet, πτώση δικτύου φορέων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου κλπ.), κατά την οποία ο Χρήστης να μην έχει πρόσβαση σε αυτήν.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Εφαρμογή είναι συμβατή με όλους τους browsers (όπως Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) όπως επίσης και με mobile συσκευές π.χ. Android, iOS, Windows mobile.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, ο Χρήστης πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσει και να διαγνώσει τα προβλήματα πριν επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Αν ο Χρήστης εξακολουθεί να χρειάζεται τεχνική βοήθεια, θα πρέπει να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία στη διεύθυνση support@easybookings.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση της Εφαρμογής και του περιεχομένου της. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια κερδών ή εσόδων ή για τυχόν επακόλουθες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, τιμωρητικές ή παραδειγματικές ζημιές, ακόμη και αν τους γνωστοποιηθεί η πιθανή ύπαρξή τους. Η Εταιρεία αποκλείει κάθε ευθύνη και υπευθυνότητα σε συμβόλαιο, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση ή την εξάρτηση από την Εφαρμογή. Η Εταιρεία αποκλείει κάθε ευθύνη και υπευθυνότητα στη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από συστήματα τρίτων που συνδέονται με την Εφαρμογή (π.χ. channel manager κλπ).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας, η οποία δεν δύναται να λυθεί με φιλικό διακανονισμό, καθ’ ύλην αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

1 Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.